Skip to content

Pozitivismus

Co to vlastně znamená pozitivismus? Značný vliv pro vznik měla průmyslová revoluce, která zvedla vlnu socialismu. Zároveň věří ve vědu a odmítá Hegelovo teorii o abstraktním absolutní vědomí. Zjednodušeně se tedy jedno o empirismus čili víra ve vše, co se dá ověřit skrze smysly a zkušenosti
znamení nápadu

Auguste Comte
· narodil se v roce 1789 a zemřel v roce 1857
· trpěl duševní poruchou
· pokusil se o sebevraždu
· soukromě vyučoval a přednášel
· napsal spisy:
• „Krize pozitivní filosofie“
• „Pojednání o sociologii“
JEHO MYŠLENKY A TEORIE
– tvrdil, že věda postupuje od myšlení vycházejícího z fantazie k myšlení vědeckému
– princip je vycházet z faktu, daností a odmítal úvahu a tázání
– Pozitivismus omezuje filosofii a vědu na říši jevů
– konstatovat fakta znamená říct, co je dáno a oné danosti uspořádat dle určitých zákonů
– ze zákonitostí předvídat budoucí jevy a řídit se dle nich → „Vědět, abychom mohli
předvídat“
– je bezúčelné tázat se na podstatu či příčinu faktu → pouze je můžeme přijímat a zkoumat,
uspořádat dle zákonů posloupnosti a podobnosti
– vývoj lidského myšlení a poznání
1.teologické, fiktivní (období, kdy člověk věří)
– a.) animismus
– b.) polyteismus
– c.) monoteismus
2. metafyzické, abstraktní (člověk nahrazuje teologii za určitou sílu, ale stále věří)
obrázky u žárovky
3. pozitivní, reálné (člověk zjistí, že neexistuje absolutní poznání a přestane po něm
pátrat, a naopak se snaží vlastním rozumem pozorovat a hledat souvislosti)
– ze zákona lze odvodit budoucí vývoj
– soustava věd podle něj→ následkem specializace jednotlivých věd chyběl jednotlivý systém
– úkolem pozitivní filosofie je začlenit nové objevy
1. Sociologie
2. Biologie
3. Chemie
4. Fyzika
5. Astronomie
6. Matematika
– Zakladatel sociologie a etiky (etika nad sociologii)
– zavedl pojem altruismus = rozdávat se pro druhé
Další zástupci Jeremy Bentham, J.S. Mill, Herbert Spencer.