Skip to content

Marketingové makroprostředí má velký vliv na fungování podniku

Makroprostředí –vnější prostředí, ve kterém se firma pohybuje. Faktory, které ho tvoří, mohou na jedné straně firmě nabídnout nové příležitosti, na druhé straně ji mohou ohrozit. Mezi základní prvky, které tvoří makroprostředí, patří –
Demografické prostředí– je tvořeno faktory, jako je počet obyvatel, hustota osídlení, podíl městského a venkovského obyvatelstva, věková struktura, podíl mužů a žen, etnická příslušnost, zaměstnanost apod. Marketingoví pracovníci sledují jejich změny –

kalkulačka

§ Růst světové populace
§ Věková struktura populace
§ Skupiny dle úrovně vzdělání
§ Skupiny dle typů domácností

Demografické trendy jsou vysoce spolehlivé pro krátkodobé a střednědobé předpovědi. Pokud je firma zaskočena demografickým vývojem, nelze pro to nalézt omluvu.

Ekonomické prostředí– představují faktory, které ovlivňují kupní sílu a nákupní zvyky spotřebitelů. Je tedy třeba věnovat pozornost psychologii spotřebitelů (v současnosti velké porovnávání cen, využívání slev…), rozdělení příjmů v ekonomikách, příjmům, úsporám, dluhům a úvěrům.

Společensko-kulturní prostředí– společnost vštěpuje lidem různé názory k sobě samým či ostatním. Kulturní hodnoty můžeme dělit na základní, které es dědí z generace na generaci a na druhotné postoje, které jsou náchylnější ke změnám. Dále zde spadají ještě subkultury (např. teenageři…).

kladívko

Přírodní prostředí– představují přírodní zdroje, které jsou využívány jako vstupy nebo které jsou marketingovými aktivitami ovlivněny. Základní trendy přírodního prostředí, které by měli manažeři sledovat, jsou nedostatek surovin (voda, ropa, uhlí…, lesy…), zvyšující se náklady na výrobu energie, zvýšená úroveň znečištění, měnící se role vlád.

Technologické prostředí– představují faktory, které vytvářejí nové technologie, a tím nové produkty a nové příležitosti na trhu. Manažeři by měli sledovat tyto trendy – zrychlující se tempo změn, neomezení příležitostí pro inovace, měnící se rozpočty na výzkum a vývoj, rostoucí regulace technologických změn.

Politicko-legislativní prostředí– zahrnuje zákony, vládní úřady, zájmové skupiny, které ovlivňují a omezují nejrůznější organizace a jednotlivce v každé společnosti. Mezi hlavní ovlivňující politické tendence patří nárůst legislativy v oblasti podnikání, vzestup sociálních zájmových skupin.