Skip to content

Podmínky pro poskytnutí úvěru


Při žádosti o spotřebitelský úvěr je v každém případě nutné, aby žadatel uvedl poskytovateli úplné a pravdivé údaje. Základem jsou tři.

1)    Identifikační údaje žadatele.

2)    Údaje o osobním statusu.

3)    Informace o jeho výdajích a příjmech.

Uvedené informace je zapotřebí doložit písemně listinnými doklady.

a)     Zaměstnanci

–         pracovní smlouva

–         výplatní pásky za tři až šest měsíců

–         výpisy z bankovních účtů za posledních tři až šest měsíců.

b)    Žadatelé na rodičovské dovolené nebo ti, kteří pobírají starobní důchod 

–         rozhodnutí o přiznání dávky.

–         rozhodnutí o vyměření důchodu.

–         výpisy z bankovních účtů za posledních tři až šest měsíců.

c)     Žadatelé a spolužadatelé OSVČ

–         daňové přiznání za poslední zdaňovací období nebo vystavené faktury.

–         výpisy z bankovních účtů za posledních tři až šest měsíců.

d)    Žadatelé a spolužadatelé, kteří pobírají příjmy z pronájmů

–         daňové přiznání za poslední zdaňovací období.

–         nájemní smlouva.

–         výpisy z bankovních účtů za posledních tři až šest měsíců, popřípadě příjmové doklady za stejné období.

e)     Žadatelé disponujícími jinými příjmy

–         platné doklady o tomto příjmu, což může znamenat soudní rozhodnutí nebo například darovací smlouvu.
sedmedesát eur

Informace o výdajích jsou rovněž nezbytné

Pří žádosti o spotřebitelský úvěr bude také zapotřebí doložit výdaje, aby bylo možno uskutečnit přesně posouzení konkrétního případu.

·        Do těchto výdajů se započítávají výdaje na

–         bydlení

–         energii

–         stravování

–         domácnost.

předávání hotovosti
Doložit je lze nájemní smlouvou, SIPO, fakturami od dodavatelů energií a poskytnutých služeb, účtenkami anebo výpisem z účtu. Pokud máte závazky z předchozího období, pak je třeba doložit je smlouvami, výpisy z účtu nebo jinými doklady, o které vás věřitel požádá. Z toho tedy plyne, že hypotéka bez doložení příjmu neexistuje, jen je prokázání jednoduché a možné v každém případě.